Βιολογική Παραγωγή

Τα τελευταία χρόνια η ζήτηση και η παραγωγή βιολογικών προϊόντων σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση παρουσιάζει µεγάλη αύξηση, αποτέλεσµα της προτίµησης των καταναλωτών για ασφαλή τρόφιµα υψηλής διατροφικής αξίας, απαλλαγµένα από υπολείµµατα φυτοφαρµάκων, αντιβιοτικά και χηµικά κατάλοιπα, τα οποία παράγονται µε τρόπους, που σέβονται και προστατεύουν το περιβάλλον και τον άνθρωπο.

Η έξαρση της βιοµηχανοποίησης κατά τον 20ο αιώνα, άλλαξε τα δεδοµένα της γεωργίας, µε σκοπό την αύξηση της παραγωγής. Η αλόγιστη χρήση χηµικών σκευασµάτων µε στόχο την αύξηση της παραγωγής, επιβάρυνε την υγεία των καταναλωτών και το περιβάλλον, µε αποτέλεσµα να στραφούν σύντοµα σε περισσότερο υγιεινά και ασφαλή προϊόντα.

Όλα τα βιολογικά προϊόντα παράγονται κάτω από αυστηρούς και συνεχείς ελέγχους και περιορισµούς. Εφαρµόζονται κανόνες που καθορίζονται από την κοινοτική και εθνική νοµοθεσία. Στην Ελλάδα, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων µε την αρµόδια ∆ιεύθυνση Βιολογικής Γεωργίας είναι υπεύθυνοι για την εποπτεία του Συστήµατος Ελέγχου και Πιστοποίησης που έχει θεσπιστεί, ενώ ο AGROCERT Οργανισµός Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων (Ο.Π.Ε.Γ.Ε.Π.), είναι αρµόδιος για την επιτήρηση.

Με βάση τον Κανονισµό (ΕΚ) 834/2007 της ΕΕ, οι κατηγορίες των προϊόντων που δύναται να φέρουν ενδείξεις για το βιολογικό τρόπο παραγωγής είναι:

  • Πρωτογενή γεωργικά προϊόντα (φρούτα, λαχανικά, µέλι, αυγά, κρέας, κ.ά.)
  • Μεταποιηµένα γεωργικά προϊόντα για χρήση ως τρόφιµα (π.χ. ελαιόλαδο, παξιµάδι, τυρί, κ.ά.)
  • Ζωοτροφές (σανός, καρπός δηµητριακών κ.ά.)
  • Το φυτικό πολλαπλασιαστικό υλικό και τους σπόρους για καλλιέργεια (σπόροι σποράς, κ.ά.)

Η Βιολογική Γεωργία και η Βιολογική Κτηνοτροφία, στοχεύουν στην παραγωγή προϊόντων τα οποία είναι ασφαλή για τον καταναλωτή και τον παραγωγό, έχουν υψηλή διατροφική αξία, προστατεύουν το περιβάλλον και δεν προέρχονται από γενετικά τροποποιηµένους οργανισµούς ή φυτά.