Π.Ο.Π. & Π.Γ.Ε. Προϊόντα

Π.Ο.Π.

Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης

Τα προϊόντα Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (Π.Ο.Π.):

  • Προέρχονται από οριοθετημένη γεωγραφική περιοχή ή τόπο.
  • Τα χαρακτηριστικά τους οφείλονται στο συγκεκριμένο γεωκλιματικό περιβάλλον σε συνδυασμό με τους φυσικούς και ανθρώπινους παράγοντες.
  • Όλα τα στάδια παραγωγής τους πραγματοποιούνται εντός της περιοχής αυτής
Μάθετε περισσότερα

Π.Γ.Ε.

Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης

Τα προϊόντα Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (Π.Γ.Ε.):

  • Προέρχονται από μια συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή.
  • Ένα τουλάχιστον από τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του ή η φήμη τους οφείλονται στην περιοχή όπου παράγονται.
  • Ένα τουλάχιστον από τα στάδια παραγωγής τους, πραγματοποιείται εντός της οριοθετημένης περιοχής.
Μάθετε περισσότερα